Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OTT.PL Z 01.01.2023
§ 1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument –stosownie do art. 22[1] Kodeksu Cywilnego osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osobę fizyczną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kenovo.pl;
5. Sklep internetowy kenovo.pl – dalej nazywany „Sklepem” lub „Witryną” (ew. „Ottensten Polska” lub „Sprzedawcą”) - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.kenovo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
7. Umowa sprzedaży lub Umowa – umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Ottensten Polska Sp. z o.o. a Klientem, zawieraną z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ze zmianami.;
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.kenovo.pl.
  2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Sklep, działający pod adresem: www.kenovo.pl, prowadzony jest przez Ottensten Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard, KRS: 0000161977, NIP: 8520021260, REGON: 810571796; email: info@kenovo.pl; tel. 605 070 751;
  4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Microsoft Edge w wersji 108 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, lub
  2. Chrome w wersji 90 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, bądź też innych
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
 3. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kenovo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  8. Sklep nie zamieszcza na swojej witrynie (stronie) internetowej opinii dot. obsługi zamówień ani opinii dot. poszczególnych Towarów.
  § 3. Zasady korzystania ze Sklepu
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Ottensten Polska może:
  - pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu,
  - ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, w tym ze skutkiem natychmiastowym,
  w przypadkach:
  - naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności podania w trakcie rejestracji danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich
  - naruszenia za pośrednictwem Sklepu dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  - innych zachowań, które zostaną uznane przez Ottensten Polska za godzące w dobre imię Ottensten Polska, za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ottensten Polska.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Witryny, Ottensten Polska podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez podmioty nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Ottensten Polska,
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  § 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.kenovo.pl, dokonać wyboru elementów systemu kenovo.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku np. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy.
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. [Dopuszczalne jest zastosowanie innego, równoznacznego sformułowania informującego o obowiązku zapłaty, np. „zamawiam i płacę”].
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ottensten Polska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  § 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub Paczkomatami Inpost. Koszty dostawy są podane w momencie składania Zamówienia, a ponadto są dostępne pod adresem: https://kenovo.pl/pl/terms/regulamin-31.html
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  § 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
  2. W przypadku promocji Towarów lub równoznacznej akcji Sklep poda, obok ceny promocyjnej, ceny danego Towaru z okresu ostatniego miesiąca przed promocją.
  3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego Alior Bank S.A. O/Szczecin 73 2490 0005 0000 4600 4376 7646,
  2. płatnością w systemie IAI PAY ,
  3. zapłatą kartą płatniczą VISA, MASTERCARD ,
  4. płatnością gotówką przy odbiorze, w przypadku, gdy należność nie przekracza sumy 20.000 zł.
  § 7. Odstąpienie od Umowy
  1. Prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, o którym mowa w ustępie 1 powyżej.
  3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy wymaga poinformowania o tym Ottensten Polska Sp. z o.o. przez złożenie jednoznacznego oświadczenia:
  1. listownie na adres: ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard lub
  2. drogą elektroniczną na adres: info@kenovo.pl lub
  3. z użyciem udostępnionego formularza odstąpienia od Umowy,
  4. w dowolnej formie drogą elektroniczną na stronie internetowej https://kenovo.pl/pl/signin.html?lang=pl&operation=client_orders_returns
  Ottensten Polska Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  § 8. Skutki odstąpienia od Umowy, zwrot Towaru
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep), a Klient zwraca otrzymany Towar.
  2. Sklep zwróci pieniądze niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o odstąpieniu od Umowy.
  3. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób, w jaki Sklep otrzymał zapłatę, chyba że Klient wskaże inny sposób płatności.
  4. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  6. Adres do zwrócenia Towaru to Ottensten Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard,
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Strony uzgodnią inaczej,
  8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  § 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Ottensten Polska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, za niezgodność Towaru z umową w zakresie określonym w ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.
  2. Ottensten Polska sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  3. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
  4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany, zaś Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie Regulaminu, należy kierować na adres info@kenovo.pl. Ottensten Polska sp z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  6. Ottensten Polska nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedział-ność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośred-nio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  § 10. Informacje dot. świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Ottensten Polska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ottensten Polska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ottensten Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 73-110 Stargard, mailowo na adres: info@kenovo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W zgłoszeniu Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  § 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ottensten Polska a takim Klientem nastąpi wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ottensten Polska a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ottensten Polska.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023.
pixelpixelpixelpixelpixelpixel